Predchodcovia

Cielený prieskum jaskýň v okolí Banskej Bystrice začína 1. novembra 1838 Kristián A. Zipser vykopávkami v Túfnych jaskyniach. Paleontologický výskum vykonal geológ Tivadar Kormos r. 1914 v Hornej Túfnej a v Dekretovej jaskyni. Začiatkom 20. rokov v Túfnych jaskyniach medvedie kosti našiel Alois Král.

V rokoch 1925–1927 pôsobila v Banskej Bystrici skupina pre výskum jaskýň banskobystrickej pobočky Karpatského spolku pod vedením Ing. Fritza Schöna. Skúmali väčšinu krasových oblastí v okolí (Túfne jaskyne, Sokolie, Sásovský kras, Ponický kras, Pôlč, pseudokras na hrebeni Kremnických vrchov), nezaznamenali tu však väčšie objavy. Úspešnejší boli pri Telgárte (v jaskyni Telgártske prepadlisko preskúmali a fotograficky zdokumentovali nové priestory; preskúmali tu aj niekoľko ďalších jaskýň) a v novej Bystrianskej jaskyni; navštívili viac jaskýň na Muránskej planine (napr. Bobačku). V spolupráci s brnianskymi jaskyniarmi pôsobili aj v Dobšinskej ľadovej jaskyni.

V roku 1931 pokračoval v paleontologickom výskume Túfnych jaskýň prof. A. Liebus.

V roku 1932 objavil nadšenec Michal Bacúrik Harmaneckú jaskyňu po dlhodobom kopaní sledujúc prievan v Izbici, vstupnom priestore do jaskyne.

V 40. rokoch pôsobila v Banskej Bystrici jaskyniarska skupina Klubu slovenských turistov a lyžiarov.

1970 – Oblastná skupina Harmanec

Jaskyniarska skupina v Harmanci vznikla v máji 1970, krátko po obnovení činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti v roku 1969, ako jej 15. oblastná skupina. Medzi zakladajúcich členov patril objaviteľ Izbice Michal Bacúrik, sprievodcovia z tejto jaskyne, ako aj miestni nadšenci.

1970–1972 Prvé roky boli boli pomerne živelné – z prieskumu nesprístupnených častí Izbice sa nezachovali žiadne správy ani dokumentácia.

Prieskum v Sásovskom krase 1973 Až postupom času sa ukazuje dôležitosť systematického prieskumu a dokumentácie. Výsledkom je dokumentácia jaskýň Horná a Dolná Túfna a Jeleneckej jaskyne. Hlavnou oblasťou prieskumu je v tomto období Harmanecký, Sásovský a Ponický kras.

Cenným zdrojom skúseností boli exkurzie (Slovenský kras) a účasti na jaskyniarskych týždňoch. Lezeckú techniku, s ktorou sa jaskyniari na týchto stretnutiach oboznámili, si nielen osvojili, ale začali aj s jej svojpomocnou výrobou.

Traverz v Śnieżnej priepasti Výstava o jaskyniach v okolí Banskej Bystrice 1974 V spoluprácii s archeológmi boli v našich lokalitách zhromaždené pamiatky na využitie jaskýň počas SNP.

Hlavným pracoviskom skupiny sa stala Môcovská jaskyňa objavená Dominikom Čunderlíkom, v ktorej bolo treba znovu prekopať vstupné časti zanesené po prietrži mračien. Po 12 akciách sa podarilo preniknúť do Zablatenej chodby.

Pokračoval prieskum Izbice a Jelenskej jaskyne, niekoľko menších jaskýň bolo objavených. Dvaja jaskyniari sa zúčastnili zostupov do priepastí Śnieżna (v tom čase −640 m) a Brázda.

V priepasti Vápenica Po akcii na Môcach 1975 Opäť dokumentácia – okrem máp štyroch ďalších jaskýň aj čiernobiela fotografia a farebné diapozitívy. Tie sú náležite využité na výstavách, besedách a prednáškach.

Pred Môcovskou jaskyňou je treba odraziť potok do ponorov, aby sa na vyťahovaní nánosov pomocou lanovky dalo drieť už celoročne. V Harmaneckom krase je objavená pripasť Vápenica. Tohtoročné exkurzie smerovali do jaskyne Wielka Litworowa a do Stratenskej jaskyne.

Čistenie Jeleneckej jaskyne 1976 V júli sme na Jergaloch zorganizovali Jaskyniarsky týždeň pre takmer 200 účastníkov. Okrem exkurzií, prednášok a špeciálneho časopisu bol v jaskyni Horná Túfna oživený preveký lovec medveďov.

Boli vyčistené a uzavreté vchody jaskýň Pod školou a Jeleneckej, viacero akcií bolo v Môcovskej jaskyni, Izbici aj Vápenici.

Dominik Čunderlík a jeho sonda v doline na Môcach 1977 Drobné objavy v Izbici. Prvým čistením chodníka k jaskyni sa zakladá dlhoročná tradícia. Drina na Môcach nie je menšia ani po zmotorizovaní lanovky, na jeseň príval vody zmaril výsledky stoviek hodín práce. Po zániku oblastnej skupiny v Slovenskej Ľupči začína prieskum aj v okolí Poník.

V máji sa osem jaskyniarov zúčastnilo na exkurzii v Moravskom krase (Stará Drátenická, Mariánská, Kanibalka, Jestřábí a Býčí skála a sprístupnené jaskyne), v júni Brňáci návštevu opätovali. Zostupom do Zvonice začína príprava na veľkú expedíciu do francúzskych jaskýň.

V priepasti Jean-Bernard 1978 Kopanie na Môcach a postup o 25 m. Boli zaevidované tri nové jaskyne v Starohorskom krase, uzavretý bol vchod do Dolnej Túfnej.

Po ďalších prípravách (Záskočie, Pustá) sa dvaja jaskyniari zúčastňujú na Hipmanovej expedícii do Francúzska (Gouffre Jean-Bernard, vtedy druhá najhlbšia jaskyňa sveta s −1298 m) a Rakúska (Bruneckerhöhle (?) a Lamprechtsofen, +952 m). Nasleduje ďalšia návšteva jaskýň Slovenského krasu sa zostupom do Brázdy.

Zlepšuje sa výbava fotokomory, začína svojpomocná výroba duralových karbidiek, pokračuje výroba lezeckých pomôcok.

1979 Po 5 akciách v Bartoške postup o 18 m. Najviac roboty bolo na Môcach, jaskyňa je však už (snáď) zabezpečená proti prívalom vody. Jaskyňa Pod školou bola uzavretá, nájdená hlaveň pušky-predovky je v depozite múzea. V spolupráci s potápačmi z Trenčína začínajú pokusy o preniknutie sifóna v Oraveckom žriedle.

Spolupráca na dokumente československej televízie o najstaršom aktívnom jaskyniarovi SSS Dominikovi Čunderlíkovi. Podklady pre ďalšie relácie o alarmujúcej ekologickej situácii v Ponickom krase.

Exkurzia do Moravského krasu (Amatérská jeskyně, Rudické propadání). Nás navštívili jaskyniari zo Skýcova a Brna.

1980 Ďalší prieskum v Izbici, tentoraz s bivakom. Začínajú práce v ponornej priepasti Peklo. V Ponickom krase zatiaľ bezvýsledné sondovanie v závrtoch. Začiatky spolupráce s breznianskou skupinou v Bystrianskom závrte. V rámci exkurzií zostup do priepastí Veľká Bikfa a Ohnište.

Hlavnou expedíciou bola študijná cesta 18 členov a čakateľov do Bulharska. Nadviazanie kontaktov s miestnymi jaskyniarmi, návšteva sprístupnených a nesprístupnených jaskýň, múzeí archeológie, krasu a etnografie. V zápätí bola návšteva Bulharmi opätovaná.

1981 – Oblastná skupina Banská Bystrica

1981 Tento rok neprišlo len k zmene názvu (keďže aktivity skupina nevyvíja len v Harmanci a väčšina členov je z Bystrice) ale aj k významným objavom.

V máji neprišli na x-tú kopáčsku akciu do závrtu v Ponickom krase starí harcovníci a mladí Štéc, Babjak a Šucháň sa cez neďaleký aktívny ponor rýchlo dostávajú do jaskyne s vodným tokom ukončenej sifónom. Novoobjavená Ponická jaskyňa bola hneď zameraná.

V októbri (nepoznajúc skepsu geológov) prehrabal Štéc s dvomi kamarátmi zával na konci vtedy kratučkej Jaskyne mŕtvych netopierov v Ďumbierskom krase, čím začala séria nevídaných objavov v tejto jaskyni.

V Môcovskej jaskyni nám príval vody tentoraz pomohol a otvoril chodbu v ktorej ujo Domin kedysi bol, ktorú neskôr uzatvorili nánosy a v jej existenciu nik veľmi neveril. Pokračoval samozrejme aj prieskum na ostatných lokalitách, prednášky a exkurzie.

1992 Hlavnou lokalitou je novoobjavená jaskyňa Dedkovské diery – pokračoval prieskum, jaskyňa bola zameraná a uzavretá.

V Ponickej jaskyni sa pripravuje čerpanie sifónu.

1993 – Speleoklub Banská Bystrica

1993 Spolu so získanou právnou subjektivitou meníme názov. Jaskyniarske úsilie sme sústredili na otvorenie druhého vhodu do Ponickej jaskyne, ktorý by sprístupnil inak ťažko dosiahnuteľné priestory za sifónom. Napriek postupu v sonde sme sa do jaskyne nedostali.

Prieskum pokračoval aj na iných lokalitách Ponického, Starohorského a Tajovského krasu. V Dedkovských dierach bol prerobený uzáver, zamerali sme jaskyňu Pískavého Jana. V JMN sme objavili pol kilometra chodieb pod horizontom vedúcim do Bystrického dómu.

1994 Spolu s OS Brezno organizujeme jubilejné 10. lezecké dni, na rozdiel od predošlých ročníkov priamo jaskyni. Jaskyňa mŕtvych netopierov poskytla dostatok miesta nielen na lezecké trenažéry, ale aj orientačné preteky v podzemí.

Ďalší prieskum prebieha na polji Pôlč a v Tajovskom krase.

1995 Sondovanie s drobnými postupmi vo všetkých krasových oblastiach. Nevzdávame sa v Dedkovských dierach a v Riečanskej jaskyni.

Pomáhame so stavbou chaty nad vchodomm JMN, urobili sme dve prednášky o jaskyniach.

1996 Po vybudovaní zázemia pri JMN sa naplno vrháme do prieskumu a mapovania v tejto jaskyni. Objavujeme 1700 a meriame 3200 metrov chodieb.

Sondujeme v Ponickom aj Tajovskom krase. V Harmaneckej jaskyni objavujeme dvadsaťmetrovú priepasť. Letná exkurzia smerovala do Moravského krasu (Rudické propadání).

Vznikol program na spracovanie meraní TJIKPR. Kvôli obnovenému prieskumu JMN kompletizujeme roztratené a prachom zapadnuté meračské zápisníky a mapy na zlepených astralónoch. V TJIKPR máme vyše 11 km meraní a môžeme kresliť atlas tejto jaskyne.

1997 V Harmaneckej jaskyni sme zmapovali kilometer priestorov. Intenzívne kopeme v ponore UDS na Pôlči, sondujeme v Tajovskom krase. V JMN objavujeme a mapujeme opäť stovky metrov.

Kvôli vandalom uzatvárame jaskyňu Drienka a musíme opravovať vchod na Dedkovských dierach. Začiatkom roka bol dokončený 166-stranový atlas JMN v mierke 1:200.

1998 Domeriavame priestory v Harmaneckej jaskyni. Prieskum v Tajovskom krase, pod Majerovou skalou a pri Podkoniciach. V JMN prekonávame dĺžku 15 km, sme pri objave Jaskyne studeného vetra (JSV).

Piráti v Drienke vylomili uzáver a zdevastovali jaskyňu, zo sondy nad Ponickou uzáver ukradli a nahádzali dolu zdochliny.

Na tohtoročnej exkurzii sme prešli hydrotermálne jaskyne v Budapešti. Vzniká ďalší program, Register krasových javov.

1999 Pracujeme v Harmaneckom, Tajovskom, Starohorskom a najmä Ponickom krase. Skúmame a mapujeme JMN a JSV. Treba opraviť uzáver na Drienke a osadiť nový na jaskyni Pískavého Jana.

Spoluorganizujeme 15. lezecké dni, opäť v JMN. Zúčastňujeme sa mapovacieho kurzu v rumunskom Cloşani a navštevujeme peştery Cioaca cu Brebenei, Cloşani, Lazului a portál jaskyne Topolniţa.

Koncom roka začal vývoj programu Therion, keďže sme frustrovaní z existujúcich programov použiteľných na kreslenie máp jaskýň, a prekresľovať ručne atlas JMN po prepojení nových okruhov pokladáme za stratu času.

2000 Konečne otvárame nový vchod do Ponickej jaskyne, ale nie cez sondu v ktorej sme strávili toľké roky. Po dlhom čase tu mapujeme za sifónom.

Sondovali sme aj v Pekle, Dedkovských dierach a v ponore na Brezí. V JMN vyliezame komín nad Veľkonočným dómom a objavujeme ďalší horizont. Začali sme merať vchody jaskýň pomocou GPS.

2001 Množstvo akcií v priepasti Peklo, meranie a sondovanie v Ponickej jaskyni. Tu bol objavený aj mamutí zub. V JMN spolu s miestnymi jaskyniarmi objav dvoch dómov pod Tridsiatkou a mapovanie.

Cieľom jarnej exkurzie do Švajčiarskych Álp bolo najmä stretnutie s autorom programu Toporobot Martinom Hellerom. Ďalšia exkurzia smerovala do jaskyne Baradla.

Program Therion dáva prvé výsledky.

2002 Bola (znovu)objavená a zmapovaná jaskyňa Kraslica s nápisom z roku 1938. Po rokoch sa opäť dá dostať do Jeleneckej jaskyne. V JMN objavujeme a mapujeme opäť stovky metrov. Zaznamenávame vandalské poškodzovanie jaskýň, kontrolujeme a budujeme uzávery.

V júli sa zúčastňujeme mapovacieho kurzu britských jaskyniarov, diskutujeme tu s autormi programu Survex o Therione a Survexe; v jaskyniach predvádzame s Martinom Slukom kreslenie meračského zápisníka v mierke pomocou Therion protractoru. Zúčastňujeme sa expedície v Kosove, organizujeme expedíciu do Švajčiarska.

2003 Prieskum pokračoval v Harmaneckom, Tajovskom, Starohorskom aj Ponickom krase s drobnými objavmi. V JMN sme (v spolupráci s inými) objavili skoro kilometer a zmapovali pol kilometra. V jaskyni Pískavého Jana bol vybudovaný solídny uzáver.

V Therione boli vytvorené digitálne mapy Izbice, Jaskyne studeného vetra a značnej časti JMN.

2004 Prieskum snáď vo všetkých našich krasových oblastiach s niekoľkými menšími objavmi. Enormné úsilie bolo venované lokalitám Horné a Dolné Sukové a Oravecká vyvieračka. Pri čerpacom pokuse v sifóne jaskyne Tajovka zlyhala technika, aká len mohla, a sifón sme neprekonali. V JMN opäť objavy a mapovanie stoviek metrov.

Organizujeme prvé školenie Therionu (v Moravskom krase).

2005 Objavená bola významná jaskyňa Večernica pri Medzibrode. Prieskum pokračuje v Harmaneckom a Ponickom krase aj v JMN. Nový uzáver bol osadený v jaskyni Drienka.

V Španej doline bola preskúmaná a zdokumentovaná šachta Ludovika.

2006 V Ponickom krase boli (znovu)objavené jaskyne Starý Drienok, dvojkilometrový labyrint chodieb v stredoveku miestami rozšírených banskou činnosťou, a Feďova jaskyňa s unikátnymi sintrovými nátekmi a archeologickými nálezmi. Nad Harmaneckou jaskyňou bola objavená puklinová priepasť, z Harmaneckej jaskyne bol vynosený starý odpad.

Zúčastnili sme sa na meračských výpravách do Velikej Klisury v Kosove a do Jaskyne mesačný tieň. V spolupráci s I. Poláčkom geodeticky mapujeme vchody a povrchové krasové javy v Ďumbierskom krase. Spoluorganizovali sme jaskyniarsky týždeň v Ďumbierskom krase, školili sme Therion.

2007 Objavených bolo niekoľko menších jaskýň v Harmaneckom, Ponickom aj Starohorskom krase. V jaskyni v Sokolí bolo vyťažených 20 dĺžkových metrov sedimentov. Uzavretá bola Feďova jaskyňa. Mapujeme v JMN a v Starom Drienku. Pomocou GPS lokalizujeme desiatky vchodov jaskýň.

Opäť školíme Therion, pomáhame s trojrozmernou vizualizáciou jaskýň iným skupinám.

Ťažká cesta k objavom 2008 Objavili sme jaskyne Poludnica a Bakalárska, sondovanie pokračovalo v Harmaneckom, Ponickom aj Tajovskom krase. Pokračovali sme v mapovaní Harmaneckej jaskyne aj JMN s menšími objavmi.

Zúčastnili sme sa prieskumnej expedície v CEKI1 v Macedónsku, ako aj európskeho jaskyniarskeho kongresu vo francúzskom Vercors s prednáškou a školením kreslenia máp v Therione.

2009 V rámci prípravy jaskyniarskeho týždňa 2010 sme pracovali na treťom vchode Ponickej jaskyne – Rudolfšachte. Popri tom pokračoval prieskum, objavené boli štyri jaskyne (Sivá brada, Jaskyňa lovca medveďov, Bludičkina a Pod tisom). Opätovne sme lokalizovali niekoľko zabudnutých jaskýň. V JMN sme popri prieskume a mapovaní uskutočnili dva rádiotesty. Vďaka geodetovi v skupine sme spresnili digitálny model terénu Kozích chrbtov. Vďaka geológovi v skupine sme vytvorili mapu krasových území v našej oblasti.

Opäť sa zúčastňujeme expedície v Macedónsku. Opäť školíme Therion.

2010 Zorganizovali sme 51. jaskyniarsky týždeň na Španej Doline s exkurziami do jaskýň Starohorského, Harmaneckého, Tajovského a Ponického krasu, ako aj s prednáškami a sprievodnými akciami. Hlavnými ťahúňmi prípravy a realizácie boli Števo a Iveta Mlynárikovci.

Hlavnými kopáčskymi lokalitami boli jaskyne Kamenný mlyn a Bludičkina jaskyňa. Pred jaskyniarskym týždňom bolo upravené okolie Oraveckého žriedla, Ponickej a Môcovskej jaskyne. Prieskum a mapovanie pokračovali aj v ďalších menších jaskyniach, ako aj vo veľkom systéme JMN.

Zúčastnili sme sa na expedícii v Kosove a Macedónsku, prezentovali sme Therion na podujatí pri 100. výročí Dachsteinských jaskýň.

  • Last modified: 3 years ago